công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1642TCT/NV7
NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỰC HIỆN
CÁC KHOẢN THU VỀ ĐẤT NĂM 2003

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW

Tính đến hết tháng 4năm 2003, số thu do ngành thuế quản lý đạt 33,9% so với dự toán pháp lệnh vàbằng 113% so với cùng kỳ, trong đó: thu thuế nhà đất mới chỉ đạt 20,9% dự toán,bằng 99,9% cùng kỳ, tiền thuê đất đạt 31,6% dự toán, thu tiền bán nhà thuộc sởhữu nhà nước đạt 27,5% dự toán, thuế chuyển quyền sử dụng đất đạt 29,2% dựtoán, bằng 92% cùng kỳ; các khoản thu về đất đai như trên là còn thấp so vớicùng kỳ và tiềm năng thực tế của địa phương. Nhiều khoản thu về đất đai đã phátsinh nhưng chưa được nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước như thu tiền sử dụng đấtthông qua đấu giá, thuế chuyển quyền sử dụng đất ở các xã, phường. Việc quản lýthu thuế nhà đất còn để sót, chưa đưa hết đối tượng vào lập bộ và thu nộp thuếnhất là các khu vực dân cư mới hình thành, khu giãn dân theo quy hoạch giảitoả... Các Chi cục thuế chưa thực sự quan tâm chỉ đạo các đội thuế phối hợp vớixã, phuờng, các uỷ nhiệm thu trong việc quản lý từng đối tượng nộp thuế theocụm dân cư dẫn tới không kiểm soát hết nguồn thu từ đất, tình trạng nợ đọngtiền thuê đất, thuế nhà đất kéo dài.

Để đảm bảo thu đúng,thu kịp thời số tiền thu về đất đai (gồm cả nợ đọng các năm trước) của năm 2003theo dự toán của Bộ Tài chính đã giao cho các địa phương, Tổng cục thuế yêu cầuCục thuế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cụthể sau đây:

1. Về tiền thuê đất:

- Kiểm tra, rà soát các đơn vị sử dụng đất vào sản xuất kinhdoanh, thuộc đối tượng thuê đát theo quy định, xác định rõ đối tượng chưa kýhợp đồng thuê đất, diện tích đất đang quản lý, sử dụng, giá đất và số tiền thuêđất từng đơn vị phải nộp. Trường hợp một số địa phương vận dụng hệ số K để tínhgiá đất, phải có quy định cụ thể của UBND tỉnh để áp dụng cách tính thống nhất,tránh việc vận dụng tuỳ tiện trong việc xác định hệ số K.

- Đối với diện tích đất của đơn vị hành chính sự nghiệp, đấtan ninh quốc phòng, đất sử dụng vào mục đích công cộng, nếu đơn vị có sử dụngmột phần vào sản xuất kinh doanh hoặc cho thuê thì phải kê khai nộp tiền thuêđất đối với phần diện tích đó tương ứng với thời gian sử dụng vào kinh doanhcho đến khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công tycổ phần, việc thực hiện ưu đãi đầu tư trong đó có tiền thuê đất phải thực hiệntheo đúng quy định tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tàichính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế.

- Căn cứ vào thông báo nộp tiền thuê đất hàng năm, các doanhnghiệp phải hạch toán tiền thuê đất đầy đủ vào chi phí sản xuất, giá thành sảnphẩm làm cơ sở quyết toán tiền thuê đất. Những đơn vị không hạch toán đầy đủtiền thuê đất, còn nợ tiền thuê đất cần có biện pháp thích hợp để xử lý và thunộp tiền thuê đất vào ngân sách kịp thời.

2. Về thuế nhà đất:

- Phối hợp với cơ quan Địa chính ở địa phương để kiểm tra,rà soát các hộ dân cư, các tổ chức (chú ý ở những khu dân cư, khu đô thị mớihình thành, khu tái định cư...) có sử dụng đất ở, xây dựng công trình thuộcdiện chịu thuế nhà đất theo quy định nhưng chưa kê khai nộp thuế để đưa vào lậpsổ bộ thuế và quản lý để thu đúng số thuế nhà đất phải thu (gồm cả thuế truythu các năm trước) của các đối tượng theo quy định.

- Mỗi địa bàn cần có bản sơ đồ hiện trạng đối tượng sử dụngđất để lập hồ sơ theo từng hộ sử dụng để quản lý, nắm chắc các biến động về đấtđai giữa các đối tượng sử dụng để thu thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụngđất, lệ phí trước bạ.

- Cần chú ý quản lý thu thuế nhà đất các khu đô thị mới hìnhthành báo cáo UBND tỉnh, thành phố để chỉ đạo các ngành có chức năng xác địnhkịp thời loại đường phố, vị trí đất theo quy định để tính thuế nhà đất theođúng chế độ.

3. Về thu tiền sửdụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất:

- Nắm chắc tình hình thực hiện việc quy hoạch đất đai ở địaphương, đề xuất với UBND cấp tỉnh thực hiện hình thức giao đất cho các tổ chức,cá nhân theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo thu tiền sử dụng đấtsát giá thị trường, tránh các tiêu cực trong việc giao đất.

- Tiền sử dụng đất thông qua đấu giá phải nộp hết vào Ngânsách Nhà nước. Trường hợp có chi phí đấu giá, chi phí đền bù thì được trừ cácchi phí đó.

- Thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứngnhận khi hợp pháp hoá quyền sử dụng đất đối với các đối tượng là các hộ dân cư,hộ cán bộ, công chức khó khăn.

- Phối hợp với ngành địa chính bàn biện pháp đẩy nhanh việccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm cơ sở cho việc quản lý đất đai vàthu thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế nhà đất.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, nhất là chínhquyền phường, xã để nắm chắc các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn, phát hiệncác trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất trao tay hoặc có xác nhận của địaphương nhưng chưa làm thủ tục sang tên ở cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để quảnlý và thu các khoản có liên quan đến đất đai phù hợp với chính sách chế độ hiệnhành.

4. Về thuế sử dụngđất nông nghiệp:

- Trong khi chờ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc miễn,giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010, trước mắt đề nghịCục thuế tập trung chỉ đạo: tiếp tục hoàn thiện bộ thuế sử dụng đất nông nghiệpnăm 2003 trên cơ sở của bộ thuế năm 2002 có điều chỉnh những biến động về diệntích, hạng đất làm cơ sở trình UBND tỉnh, thành phố quyết định miễn, giảm thuếsử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền đối với hộ nông dân. Đồng thời có kếhoạch để thu thuế các đối tượng không phải là nông dân có tham gia sản xuấtnông nghiệp, hộ tập thể và hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạnđiền.

5. về quyết toán thuếcác khoản thu liên quan đến đất đai:

Thực hiện quyết toán kết quả thu các khoản thu liên quan đếnđất đai; xác định số tiền thu thừa, thu thiếu để đề ra các biện pháp thích hợpnhằm thu hết các khoản nợ đọng, đặc biệt là tiền thuê đất, thuế nhà đất.

6. Đôn đốc thu nộp:

- Trên cơ sở xác định các khoản thu liên quan đến đất đaicủa từng hộ dân cư, tổ chức, cá nhân, đơn vị, Cục thuế cần có biện pháp chỉ đạocác Chi cục thuế thường xuyên tổ chức kiểm tra và đôn đốc đội thuế xã, phườngđể thu nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế và các khoản thu nộp khác theo thôngbáo. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, dây dưa chống đốikhông chịu nộp mà không có lý do chính đáng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích về chế độ thuliên quan đến đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đối tượngthuộc diện nộp thuế nhà đất, các khoản thu liên quan đến đất đai hiểu và tựgiác thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

- Tham gia cùng với ngành địa chính nhà đất trong việc cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tàichính đối với các hộ sử dụng đất, đôn đốc thu nộp hoặc ghi nợ tiền sử dụng đấttrên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố tập trungchỉ đạo và đề xuất các biện pháp trong quản lý, tổ chức tốt việc thu nộp cáckhoản thu về đất đai nhằm chống thất thu có hiệu quả, góp phần hoàn thành thắnglợi nhiệm vụ ngân sách năm 2003.