BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1643 TCT/NV6
V/v xem xét cho kê khai khấu trừ GTGT đầu vào quá thời hạn 3 tháng

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Thành Phát

Trả lời công văn số 09/ĐTP ngày 31/3/2003 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Thành Phát về việc xem xét cho kê khai hoá đơn GTGT đầu vào quá thời hạn quy đinh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại công văn số 1804 TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính thì để giải quyết phù hợp với thực tế trong thời gian đầu thực hiện Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Bộ Tài chính chỉ cho xử lý đối với các hoá đơn để quá 3 tháng mới kê khai cụ thể như sau:

“Các doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ đã nhận hoá đơn GTGT của bên bán nhưng chưa kê khai tính khấu trừ kịp thời trong thời gian quy định 3 tháng nếu xác định kê khai chậm do nguyên nhân khách quan thì được khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn sau;

- Hoá đơn đã lập trước ngày 30/9/2001.

- Là hoá đơn hợp pháp được xác định bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT.

Đối với các hoá đơn hợp pháp khác không được khấu trừ thuế, số thuế GTGT do kê khai chậm được hạch toán vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền đã thanh toán ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp hoá đơn GTGT của Công ty mua sắm, lắp đặt tài sản cố định, kê khai quá thời hạn quy định thì thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào nguyên giá của tài sản cố đinh, để trích khấu hao theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương