BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1643 TM/XNK
V/v: Hạn ngạch công nghiệp hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU năm 2003

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

Phòng Quản lý XNK khu vực Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh,
Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Vũng Tàu.

Hiện nay, tình hình thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu đi thị trường EU rất thấp trong khi thực tế hạn ngạch được sử dụng tồn tại ở phần hạn ngạch công nghiệp.

Tại các Thông báo giao hạn ngạch công nghiệp năm 2003 của Bộ Thương mại có ghi: “Hết 30/06/2003 nếu doanh nghiệp chưa giao được một lô hàng nào trong số hạn ngạch công nghiệp được phân bổ trên thì Thông báo giao hạn ngạch này sẽ hết hiệu lực”.

Để tránh tình trạng khê đọng hạn ngạch, đề nghị các Phòng quản lý XNK thống kê tất cả Thông báo giao hạn ngạch công nghiệp đã hết hiệu lực theo nội dung trên (tiêu chí cat/doanh nghiệp).

Báo cáo xin gửi về Bộ Thương mại trong thời gian sớm nhất theo đường E-mail: xnk-eu@ mot.gov.Việt Nam hoặc Fax: 048.264696 (Tổ EU).

Vậy thông báo để các Phòng quản lý XNK triển khai thực hiện./.

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Thắng