BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1643 TCT/CS
V/v: chính sách ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2001

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 199/CV-CT ngày 02/4/2001 củaCục Thuế hỏi về chính sách ưu đãi thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển thànhcông ty cổ phần:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CPngày 29/6/1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công tycổ phần quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần là hìnhthức đầu tư mới, được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tưtrong nước (sửa đổi).

Trường hợp những doanh nghiệp không đủ điều kiệnhưởng ưu đãi theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thì đượcgiảm 50% thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) trong 2 năm liên tiếp kể từsau khi chuyển sang hoạt động theo Luật Công ty”.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2001/TT-BTCngày 3/4/2001 hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượngđược hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi),trong đó hướng dẫn cả việc doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phầnđược hưởng ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Căn cứ các quy định trên, doanh nghiệp Nhà nướcchuyển thành công ty cổ phần đủ điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế theo LuậtKhuyến khích đầu tư trong nước sẽ được ưu đãi cả về thuế suất thuế thu nhậpdoanh nghiệp, thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tạiMục I và Mục II, Phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC nêu trên.

2- Về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với dự án BOT:

Doanh nghiệp tư nhân thành lập trước đây, nayđược Nhà nước giao thực hiện dự án BOT, đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận vềbổ sung ngành nghề kinh doanh. Trường hợp này, đối với dự án BOT, doanh nghiệpđược hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 23, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tưsố 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết vàthực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến