BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/CN-TĂCN
V/v xác định mặt hàng TĂCN bột lông vũ nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Gần đây, Cục Chăn nuôi đã nhận đượcvăn bản của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn nhập khẩu bột lông vũ thủyphân làm thức ăn chăn nuôi, Cục chăn nuôi có ý kiến như sau:

"Bột lông vũ" nêu tại sốthứ tự 9 của nhóm Thức ăn chăn nuôi đã có quy chuẩn kỹ thuật thuộc Danh mục tạmthời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (gọi tắt là Danhmục 26) thực chất là "bột lông vũ thủy phân". Bột lông vũ chưa thủyphân không có giá trị dinh dưỡng đối với vật nuôi, mà chỉ sau khi thủy phânprotein trong bột lông vũ từ khó tiêu hóa sẽ trở thành dễ tiêu hóa đối với vậtnuôi. Hàm lượng protein thô tối thiểu có trong bột lông vũ thủy phân là trên 70%.

Do vậy, Cục Chăn nuôi đề nghị Tổngcục Hải quan hướng dẫn Hải quan cửa khẩu đồng ý để các doanh nghiệp nhập khẩubột lông vũ thủy phân làm thức ăn chăn nuôi theo quy định đối với bột lông vũnêu tại số thứ tự 9 mục a Thức ăn chăn nuôi đã có quy chuẩn của Danh mục 26 nêutrên.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp táccủa Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TĂCN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dương