UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/SXD-KTXD
V/v giải quyết vướng mắc đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn huyện Cô Tô.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: UBND huyện Cô Tô.

Ngày 20/10/2010,Sở Xây dựng nhận được văn bản số 297/UBND ngày 13/10/2010 của UBND huyện Cô Tô“V/v đề nghị xin điều chỉnh hệ số khu vực trên địa bàn huyện Cô Tô trong đơngiá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Sau khi nghiêncứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 25/6/2010,UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1896/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hệ sốđơn giá bồi thường, di chuyển công trình xây dựng và máy móc thiết bị trên địabàn tỉnh Quảng Ninh quy định Hệ số đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúctại Chương I, phần II Đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đấttrên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4005/2004/QĐ-UB ngày04/11/2004 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010, vùng huyệnCô Tô là: K = 1,75.

UBND huyện Cô Tôcăn cứ quy định tại Quyết định số 1896/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 và Quyếtđịnh số 4005/2004/QĐ-UB ngày 04/11/2004 của UBND tỉnh để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo (b/c);
- Lưu KTXD; VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hải An