BỘ Y T
CỤC QUN LÝ DƯỢC
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16455/QLD-ĐK
V/v gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tếDomesco
66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế nhận được công văn số 616,617, 618 và 619/CV-ĐK /DMC ngày 16/6/2015 và các tài liệu liên quan của Công tyđề nghị gia hạn hiệu lực số đăng kýthuốc do Công ty đăng ký và sản xuất.

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 củaBộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Công văn số 2028/BYT-QLD ngày 31/3/2015của Bộ Y tế về việc hiệu lực áp dụng côngvăn số 5890/BYT-QLD ngày19/9/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thi việc gia hạn số đăng ký và thời hạn nộp h sơ đăng ký lại,

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn hiệu lực số đăng ký 6 thángkể từ ngày ký công văn gia hạn thuốc đối với04thuốc:

STT

Tên thuốc, hàm lượng

Quy cách đóng gói, dạng bào chế

Tiêuchun

Hạndùng(tháng)

S Đăng ký

1

Zinmax - Domesco 500 mg

Viên nén bao phim

TCCS

36

VD-11919-10

2

Zinmax - Domesco 250 mg

Viên nén bao phim

TCCS

36

VD-11918-10

3

Co-Dovel150mg/12,5mg

Viên nén

TCCS

36

VD-11905-10

4

Dorotril 20 mg

Viên nén

TCCS

36

VD-11912-10

Thuốc được phép sn xuất trong thời hạn gia hạnhiệu lực số đăng ký phải thựchiện theo đúng hồ sơ đã đượcBộ Y tế (Cục Qun lý dược) phê duyệt và đượcphéplưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúngcác quy định hiện hành về sản xuất và lưu hành thuốc./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Sở Y tế Đồng Tháp (để p/h);
- Lưu VP, ĐK (ch).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng