BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1646/TCT-HTQT
V/v: đề nghị được trực tiếp thực hiện việc miễn giảm thuế cước cho các hợp đồng đại lý

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 070402- 03/MOL ngày 2tháng 4 năm 2007 của Công ty về việc đề nghị được trực tiếp thực hiện việcmiễn, giảm thuế cước cho các hợp đồng đại lý dịch vụ vận tải biển giữa các đạilý Việt Nam và Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines Nhật Bản. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 133/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 12năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hailần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với cácnước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam thì người nộp thuế hoàn toàn có thể uỷquyền cho bất cứ một đại diện hợp pháp nào để thực hiện các thủ tục áp dụngHiệp định. Vì vậy trong trường hợp này, Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines NhậtBản có thể uỷ quyền cho Công ty O.S.K Lines Việt Nam thay mặt Công ty lập hồ sơđề nghị miễn, giảm thuế cước theo Hiệp định thuế Việt Nam - Nhật Bản. Việc uỷquyền phải thực hiện theo đúng quy định tại mục D phần VI Thông tư133/2004/TT-BTC cụ thể:

Trường hợp bên được uỷ quyền cư trú tại Việt Nam, bên uỷquyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứngthực của pháp luật hiện hành (quy định tại Điều 48: Công chứng, chứng thực hợpđồng uỷ quyền, Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính Phủ)

Trường hợp bên được uỷ quyền cư trú tại nước ngoài, bên uỷquyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về giấy uỷ quyền theoquy định của nước nơi đối tượng nộp thuế là đối tượng cư trú và hợp pháp hoálãnh sự hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền này.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu VT, HTQT

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh