BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Chính sách thuế xuất khẩu mặt hàng đá quý đã cắt mài, chế tác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI
Trả lời công văn số 50/013/CV-DOJI ngày 16/10/2013 của Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI về việc kiến nghị giảm thuế xuất khẩu mặt hàng đá quý đã cắt mài, chế tác, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu tại Phụ lục I ban hành theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý, đã được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển thuộc các mã HS là: 7103.91.10; 7103.91.90; 7103.99.00; 7104.10.20 và 7104.90.00 là 5%.
Mức thuế xuất khẩu nêu trên được căn cứ theo Biểu khung thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó, khung thuế xuất khẩu của mặt hàng đá quý đã chế tác, cắt mài (mã HS là: 7103.91.10; 7103.91.90; 7103.99.00; 7104.10.20 và 7104.90.00) là 5 - 40%.
Vì vậy, kiến nghị giảm thuế xuất khẩu mặt hàng đá quý đã chế tác, cắt mài từ mức thuế 5% xuống 0% của Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI là không có cơ sở pháp lý để thực hiện. Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.
Bộ Tài chính trả lời để Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST (10).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy