BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1647/BGTVT-TC
V/v: Thanh toán chi phí phát sinh ngoài dự toán chi phí Ban năm 2008.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số4621A/PMUMT-TCKT ngày 24/12/2008 về việc trích khoản dự phòng thanh toán chiphí phát sinh ngoài dự toán năm 2008. Trong đó Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đềnghị được sử dụng khoản mục dự phòng trong Dự toán chi phí quản lý dự án năm2008 của Ban được duyệt để thanh toán cho việc xây dựng bổ sung định mức dựtoán, giá ca máy, thiết bị thi công và thẩm định giá vật liệu tại hiện trườngxây lắp. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Theo quy định tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 củaBộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngcông trình, thì chi phí phục vụ cho công tác xây dựng định mức dự toán, giá camáy, thiết bị thi công và thẩm định giá vật liệu là các chi phí tư vấn đầu tưxây dựng. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận ràsoát thủ tục trình Bộ phê duyệt dự toán các chi phí nói trên theo quy định,không sử dụng chi phí dự phòng trong Dự toán chi phí quản lý dự án năm 2008 đểchi trả cho các chi phí nêu trên./.

Yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường