TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/CT-TTHT
V/v: hoàn thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận 7

Trả lời văn bản số 435/CCT-KTNB ngày 28/02/2012 của Chi CụcThuế về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ công văn số 13238/BTC-TCT ngày 04/10/2011 của BộTài chính về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp vi phạm Khoản 2Điều 116 Luật Doanh Nghiệp

“ Trong trường hợp này, theo quyết định của Cơ quan đăng kýkinh doanh, sau khi khắc phục lỗi vi phạm doanh nghiệp vẫn được tiếp tục hoạtđộng mà chưa đến mức bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và làm thủtục giải thể doanh nghiệp, nếu các tài liệu trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế củacông ty cổ phần vẫn đáp ứng đủ các điều kiện về kê khai khấu trừ, hoàn thuếGTGT theo quy định thì công ty cổ phần vẫn được kê khai khấu trừ, hoàn thuế đầuvào tương ứng.

Trường hợp vi phạm quy định của Khoản 2 Điều 116 của Luậtdoanh nghiệp, Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 củaChính phủ nêu trên, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và làm thủtục giải thể doanh nghiệp thì các tài liệu trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế củaCông ty cổ phần không đảm bảo tính hợp pháp để kê khai khấu trừ, hoàn thuếGTGT.”

Theo quy định trên, cá nhân Ông Trần Tuấn Minh giữ chức vụgiám đốc của Công ty CP Minh Hữu Liên vừa giữ chức vụ giám đốc của Doanh nghiệptư nhân Cơ Kim Khí Nhựa Hữu Liên mà Công ty CP Minh Hữu Liên vẫn tiếp tục hoạtđộng, không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ có Doanh nghiệptư nhân Cơ Kim Khí Nhựa Hữu Liên đã giải thể ) thì Công ty CP Minh Hữu Liên vẫnđược kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT nếu thuộc các trường hợp và đủ điều kiệnđược hoàn thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Chi Cục Thuế Quận 7 biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
412-2881/12 KL

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga