BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1647/LĐTBXH-TL
V/v chuyển xếp lương trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Hà Nội

Trả lời đơn thư ghi ngày 24/4/2003 của Chi nhánh Công ty Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp, thì việc xếp lương phải đảm bảo nguyên tắc: làm công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó thông qua hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể. Đối với công nhân và nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh, cơ sở xếp lương là tiêu chuẩn bậc kỹ thuật; đối với viên chức là tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn đối với chức vụ quản lý doanh nghiệp là tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp.

Đối với Chi nhánh Công ty Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải xếp hạng II, thì viên chức quản lý của Công ty được xếp lương chức vụ quản lý doanh nghiệp hạng II. Đối với các đơn vị, chi nhánh thành viên của Công ty việc chuyển xếp lương thực hiện như sau:

- Trường hợp có tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp và được cấp có thẩm quyền thoả thuận tiêu chuẩn và quyết định xếp hạng, thì viên chức quản lý được xếp lương theo hạng của doanh nghiệp.

- Trường hợp không xếp hạng doanh nghiệp, thì viên chức quản lý xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương đương, với cấp phòng của Công ty.

Việc tăng lương cho Bà Nguyễn Lê Hương Giám đốc Chi nhánh Hà Nội từ 2,2 lên 3,48 và chuyển sang xếp cho Phó Giám đốc Doanh nghiệp hạng III hệ số 3,66 và Bà Lê Thanh Thảo Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội từ 2,26 lên 2,98 và chuyển sang xếp Phó Giám đốc hạng IV hệ số 3.06 là không có căn cứ và không đúng qui định của Nhà nước.

Yêu cầu ông Giám đốc Chi nhánh Công ty Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải phải xếp lại lương đối với hai trường hợp nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần chấn chỉnh việc xếp lương không theo đúng quy định của Nhà nước đối với Chi nhánh Công ty Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ thu nộp bảo hiểm xã hội đối với hai trường hợp nêu trên ở mức lương chuyên môn nghiệp vụ theo đúng quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN CÔNG VÀ TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân