BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1647/TCHQ-GSQL
V/v chuyển hồ sơ khiếu nại phân loại hàng hoá nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 028/STC-TCHQ ngày19/3/2009 của Công ty TNHH thương mại Tích Luỹ đề nghị xem xét việc phân loạihàng hoá nhập khẩu là đầu máy phun xục khí và phụ kiện đi kèm tại Chi cục Hảiquan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1- Trong hồ sơ doanh nghiệp gửi Tổng cục Hải quan có côngvăn số 343/KV1 -ĐTT ngày 17/02/2009 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài GònKV1 trả lời khiếu nại về mã số hàng hoá mặt hàng "Đầu máy sục khí hiệuAnlet và phụ tùng đi kèm (dùng cho xử lý nước thải) không mô tơ và chânđế" thuộc tờ khai hải quan số 7729/NK /KD/KV1 ngày 08/3/2007. Đề nghị CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1kiểm tra vụ việc, không được trả lời giải quyết khiếu nại bằng công văn, phảibằng Quyết định giải quyết khiếu nại.

2- Căn cứ Điều 30 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửađổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005; Quyếtđịnh số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc banhành quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của côngdân tại các đơn vị trong ngành Tài chính; Quyết định số 636/QĐ-TCHQ ngày11/3/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giảiquyết khiếu nại về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hảiquan chuyển công văn số 028/STC-TCHQ (bản chính) dẫn trên cùng tài liệu để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 giảiquyết theo đúng trình tự, thẩm quyền./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh