TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1647/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Tp Hải Phòng

Qua dữ liệu GTT 22, tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng Khu vực I có nhập khẩu lô hàng xe ô tô tại tờ khai số: 7051/NKD ngày 27/12/2005, mặt hàng gồm hai chiếc xe ô tô hiệu Mercedes Benz C200 có giá chỉ mức 4.700 USD và 5.200 USD, tờ khai số: 190/NK /TA ngày 16/02/2006 có giá 10.000 USD là quá thấp so với dữ liệu cũng như thực tế hàng hóa tương tự. Theo dữ liệu cho thấy, Hải quan Hải Phòng đã đưa vào diện phải tham vấn (đánh dấu đỏ); Tuy nhiên, đến nay tại dữ liệu vẫn chưa thể hiện việc tham vấn, xác định giá.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng báo cáo ngay việc tham vấn và xác định giá đối với ba chiếc xe nói trên, đồng thời xem xét lại việc cập nhật dữ liệu trên mạng GTT 22 theo đúng quy định (chậm nhất đến ngày 21/4/2006).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An