TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1647TCT/PCCS
V/v:Thuế suất thuế GTGT mặt hàng bê tông nhựa

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 999 CT/TT-HT ngày 21/3/2005 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về thuế suất thuế GTGT mặt hàng bê tông nhựa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.30 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với: “Sản phẩm bê tông công nghiệp, gồm dầm cầu bê tông, dầm và khung nhà bê tông, cọc bê tông, cột điện bê tông, ống cống tròn bê tông và hộp bê tông các lọai, panen và các lọai cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phi tiêu chuẩn (trừ gạch bê tông), bê tông thương phẩm (vữa bê tông)”; Tại Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 120 nêu trên hướng dẫn: “Hàng hóa không quy định tại Mục II Phần A; Điểm 1, 2 Mục II Phần B Thông tư này đều áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, mặt hàng bê tông nhựa áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC); PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương