UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/UBND-CLNTS
V/v Phê duyệt đơn giá thiết kế và thẩm định thiết kế khai thác rừng

Bến Tre, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 23 tháng 4 năm 2007 Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có tờ Trình số 354/TTr-SNN &PTNT về duyệt xin phê duyệt đơngiá thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng. Dựa vào ý kiến củaCục Lâm nghiệp tại công văn số 360/CR-SDR ngày 30 tháng 3 năm 2007, và công vănsố 2241/STC-NS ngày 14 tháng 7 năm 2007. Qua xem xét, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ýkiến như sau:

Chấp thuận tờ trình của Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn trong đó: Đơn giá thiết kế khai thác rừng trồng 11.000 đồng/m3,đơn giá thẩm định thiết kế 1.500 đồng/m3; chi phí: vật tư, nhiên liệu, công cụlao động và chi phí liên quan khác sẽ được tính toán cụ thể trong thiết kế vàtrình duyệt theo quy định tại thời điểm thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các phó CT UBND tỉnh;
- Sở TC;
- Chánh và PVPTH;
- NCTH, CNLTS, TM,T;
- Lưu VT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo