VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1647/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao của LHQ tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1394/BKH-KTĐNngày 05 tháng 3 năm 2010), về việc tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao của Liênhợp quốc tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao về Thống nhấthành động (DAO) trong khuôn khổ Sáng kiến Một Liên hợp quốc, tại Hà Nội, từngày 14 đến ngày 16 tháng 6 năm 2010, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tưnêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tàichính; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan liên quan và phía Liên hợpquốc chuẩn bị kỹ nội dung Đề án tổ chức Hội nghị, trong đó cần phân công cụthể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan liên quan, lưu ý công tác an ninh,bảo đảm Hội nghị đạt mục tiêu đề ra.

- Thành lập Ban tổ chức Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư làm Trưởng ban với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan liênquan để triển khai, thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị và thực hiện các nghĩa vụcủa nước chủ nhà trong tổ chức Hội nghị.

- Gửi Thư mời Lãnh đạo Liên hợp quốc, các nước, các tổ chứcquốc tế và các nhà tài trợ tham dự Hội nghị.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dungbài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị và tại bữa tiệc chiêu đãi(Gala Diner).

- Làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về kinh phí đóng góp đểthực hiện nghĩa vụ nước chủ nhà theo quy định hiện hành.

- Làm việc với phía Liên hợp quốc về kinh phí hỗ trợ tổ chứcHội nghị, trình duyệt theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, KTN, KTTH, TKBT, Cục QT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn