BỘ Y T
CỤC QUN LÝ DƯỢC
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16472/QLD-ĐK
V/V gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tếDomesco
66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế nhn được công văn số 458/CV-ĐK /DMCngày 27/4/2015; số 530, 531/CV-ĐK /DMC ngày 22/5/2015 và các tài liệu liên quancủa Công ty đề nghị gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc do Công ty đăng ký và sản xuất.

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 củaBộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Công văn số 2028/BYT-QLD ngày 31/3/2015của Bộ Y tế về việc hiệu lực áp dụng công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/9/2013của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký và thời hạn nộp hồ sơđăng ký lại,

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đồng ý giahạn hiệu lực số đăng ký 6 tháng kể từ ngày ký công văn gia hạnthuốc đối với 03 thuốc:

STT

Tên thuốc, hàm lượng

Quy cách đóng gói, dạng bào chế

Tiêuchuẩn

Hạndùng(tháng)

S Đăng ký

1

Domecor 5 mg

Viên nénbaophim

TCCS

36

VD-10697-10

2

Doropycin 1,5 MIU

Viên nénbaophim

TCCS

48

VD-11276-10

3

Doropycin 3 MIU

Viên nénbaophim

TCCS

48

VD-11277-10

Thuốc được phép sản xuất trong thời hạn gia hạn hiệulực số đăng ký phi thực hiện theo đúng hồ sơ đã được Bộ Y tế (Cục Quản lýdược) phê duyệt và được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thông báo để Công ty biếtvà thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về sản xuất và lưu hành thuốc./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Sở Y tế Đồng Tháp (để p/h);
- Lưu VP, ĐK (ch).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng