BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----

Số: 1648/BXD-KTQH
V/v: sáp nhập KCN Bắc Phú Cát vào Khu CNC Hoà Lạc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 5163/VPCP-KGVX ngày 30/7/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về nộidung bản dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Khu công nghiệpBắc Phú Cát vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc (kèm theo); sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Nội dung Dự thảo Quyết định củaThủ tướng Chính phủ đã cập nhật các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng tại công vănsố 320/BXD-KTQH ngày 06/3/2009 về việc sáp nhập Khu công nghiệp Bắc Phú Cát vàoKhu công nghệ cao Hoà Lạc.

Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhấtDự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và đề nghị Văn phòng Chínhphủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên ;
- UBND TP. Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ KTQH (NHL- 02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang