BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
V/v: Triển khai thực hiện một số quy định tại Nghị quyết số 54/2013/QH13 và số 57/2013/QH13 của Quốc hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII đã thông qua các Nghị quyết số 54/2013/QH13 của Quốc hội về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 57/2013/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó có quy định miễn thuế khoán cho đối tượng thực hiện an sinh xã hội(Điều 4 Nghị quyết số 54/2013/QH13 và khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 57/2013/QH13 )và thực hiện thu vào ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 54/2013/QH13 và khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 57/2013/QH13 ).
Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành các Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai các công việc sau đây:
1. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật chỉ đạo:
- Người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc thu nộp các khoản thu từ cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại SCIC.
- Hội đồng thành viên các Tập đoàn rà soát, tạm xác định phần lợi nhuận còn lại của 09 tháng đầu năm 2013 sau khi tạm trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật của các Tập đoàn, Tổng công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ vào ngân sách nhà nước.
2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Cục thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ban ngành liên quan, các tổ chức Đảng, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền tới các hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân thực hiện việc giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, cung ứng suất ăn ca, chăm sóc trông giữ trẻ như mức giá cuối năm 2012; triển khai tổ chức thực hiện việc miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2013 đối với các hộ, cá nhân, tổ chức nêu trên.
Trường hợp các hộ, cá nhân, tổ chức nêu trên đã kê khai, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế được miễn theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội thì sẽ được xử lý theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện./.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị: TCT, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST.
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?