BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 16489/BTC-TCT
V/v tổ chức thực hiện chính sách thuế đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hướng dẫn thực hiện chính sáchthuế và ưu đãi thuế đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày23/10/2007, trong đó hướng dẫn cụ thể các loại thuế được miễn, các loại thuếphải nộp phù hợp với từng loại hình dự án ODA (viện trợ không hoàn lại hoặc vayưu đãi); trách nhiệm của chủ dự án ODA, trách nhiệm của cơ quan thuế trong việcthực hiện nghĩa vụ trong quá trình thực hiện dự án ODA.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, BộTài chính nhận được phản ánh về các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nghĩavụ thuế trong quá trình thực hiện dự án, chủ yếu như sau:

- Tại hợp đồng mua hàng hóa, dịchvụ ký giữa chủ dự án và nhà thầu chính quy định giá hợp đồng không bao gồm cáckhoản thuế phải nộp và trách nhiệm thuộc về chủ dự án nhưng chủ dự án không lậpkế hoạch bố trí vốn đối ứng nên không có nguồn để nộp thuế; không quy định cụthể hoặc quy định không rõ ràng trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quyđịnh của pháp luật về thuế do bên nào chịu nên dẫn đến tranh chấp trong quá trìnhthực hiện, cá biệt có trường hợp đề nghị giải quyết bằng tòa án quốc tế (đốivới trường hợp nhà thầu chính là nhà thầu nước ngoài); thỏa thuận về nghĩa vụthuế của các bên không đúng quy định của pháp luật về thuế tại thời điểm ký hợpđồng (ví dụ: tại hợp đồng quy định cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân,hoặc nhà thầu nước ngoài được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp);

- Không lập kế hoạch tài chính, lậpkế hoạch tài chính không kịp thời hoặc không đủ để nộp thuế trong quá trìnhthực hiện dự án dẫn đến không có nguồn vốn để nộp thuế khi phát sinh nghĩa vụthuế, bị phạt chậm nộp thuế; có trường hợp bị cưỡng chế hải quan không đượcnhập khẩu các lô hàng;

- Nhà thầu chính thực hiện dự ánODA không biết hoặc không được chủ dự án cung cấp thông tin, văn bản quy định vềnguồn vốn thực hiện dự án là viện trợ không hoàn lại, vay ưu đãi hoặc vốn hỗn hợpđể xác định nghĩa vụ thuế của nhà thầu phù hợp với nguồn vốn của dự án;

- Chủ dự án, nhà thầu chính chưa chủđộng nghiên cứu chính sách thuế áp dụng đối với dự án ODA từ khâu lập dự án, thỏathuận tại các hợp đồng thầu đến khi tổ chức thực hiện phát sinh nhiều vướng mắcđôi khi ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian thực hiện dự án.

Để đẩy nhanh việc giải ngân ODA, nângcao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA, tránh gặp phải các vướng mắc nêu trên,Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương khi phê duyệtdự án hoặc trong quá trình thực hiện dự án chỉ đạo chủ dự án, cơ quan thuế nhưsau:

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thờicác trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ thuế như hướng dẫn tại mục V Thông tư số123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007. Trường hợp xảy ra các vướng mắc liên quan đếnviệc thực hiện các quy định pháp luật về thuế ảnh hưởng đến việc thực hiện dựán cần xác định rõ nguyên nhân, phối hợp với cơ quan tài chính, thuế để có biệnpháp giải quyết kịp thời.

- Chủ dự án ODA chủ động liên hệ vớicác Cục thuế địa phương để được hướng dẫn về xác định nghĩa vụ thuế khi phêduyệt dự án và trong quá trình thực hiện dự án. Đối với các dự án ODA bao gồmdự án tại trung ương và dự án tại địa phương: căn cứ mô hình tổ chức thực hiệndự án, hình thức, giải ngân, chủ dự án thông báo cho Cục thuế địa phương có cácdự án ODA để phối hợp tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu cònvướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ PC, CST, ĐT, HCSN;
- Cục QLN&TCĐN;
- Lưu: VT, TCT (VT,CS(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn