BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1649/BGTVT-TC
V/v: Xử lý đường điện 35KV đoạn tuyến qua vườn Quốc gia Cúc Phương - Dự án đường Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 256/CV-ĐHCMngày 18/02/2009 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc xử lý đườngđiện 35KV đoạn tuyến qua vườn Quốc gia Cúc Phương. Trong đó Ban quản lý dự ánđường Hồ Chí Minh báo cáo về một số tài sản thu hồi từ hệ thống trạm biến áp vàđường dây 35KV đoạn tuyến qua vườn Quốc gia Cúc Phương thuộc Dự án đường Hồ ChíMinh (chi tiết như phụ lục kèm theo).

Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dựán sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc, Bộ Giao thông vận tải đềnghị Bộ Tài chính xem xét cho bán đấu giá số tài sản trên thu tiền nộp ngânsách. Tuy nhiên Tổng công ty xây dựng Thăng Long đã có văn bản số 123/TCT /2009ngày 11/3/2009 gửi Bộ Giao thông vận tải xin mua lại số tài sản trên. Vì vậy,Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét, cho ý kiến về vấn đề trên.

Đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét và sớm có văn bản trảlời để Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA ĐHCM;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường