TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1649/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh
- cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Công ty TNHH thương mại công nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại Công nguyên về giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc loại 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Honda Accord 2.4 xuất xứ Thái Lan nhập khẩu theo tờ khai số 295/NK /KD/CT ngày 06/07/2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cầu treo (thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh) và mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc loại 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Fortuner 3.0 xuất xứ Thái Lan nhập khẩu theo tờ khai số 333/NK /KD/CT ngày 26/07/2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cầu treo (thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh), xe ô tô nguyên chiếc loại 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Fortuner 3.0 xuất xứ Thái Lan nhập khẩu theo tờ khai số 4901/NKD /KVII ngày 24/06/2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng HP KVII (thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính và các công văn số 5782/TCHQ-KTTT 5783/TCHQ-KTTT 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004, công văn số 2793/CTHQ-KTTT ngày 20/07/2005 của Tổng cục Hải quan, thì:

Việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan Hà Tĩnh đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc loại 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Honda Accord 2.4 xuất xứ Thái Lan do Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên nhập khẩu theo tờ khai số 295/NK /KD/CT nêu trên là đúng quy định.

Đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc loại 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Fortuner 3.0 xuất xứ Thái Lan do Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên nhập khẩu theo các tờ khai số 333/NK /KD/CT và số 4901/NKD/KVII nêu trên: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng không căn cứ mức giá quy định tại Danh mục dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số 2793/TCHQ-KTTT ngày 20/07/2005 của Tổng cục Hải quan để xác định trị giá là không đúng quy định. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng xem xét, xác định lại trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc loại 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Fortuner 3.0 xuất xứ Thái Lan do Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên nhập khẩu. Lưu ý: Tại Danh mục dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số 2793/TCHQ-KTTT ngày 20/07/2005 của Tổng cục Hải quan có hướng dẫn: "mặt hàng xe việt dã gầm cao (loại dưới 10 chỗ ngồi) được tính bằng giá xe ISUZU có cùng dung tích và năm sản xuất".

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Tĩnh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ gốc, kết quả kiểm tra thực tế của từng loại xe khi nhập khẩu. Xem xét các yếu tố về xuất xứ (Thái Lan), các yếu tố ảnh hưởng đến giá do thiếu thiết bị (không có cassete…) để xác định giá cho phù hợp (không xem xét giảm giá do các thiết bị trên xe hoạt động).

Sau khi xác định lại giá trị của các lô hàng nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng triển khai ngay các biện pháp đôn đốc để thu hồi đủ số thuế còn nợ của Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên vào Ngân sách Nhà nước. Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ cấp tờ khai nguồn gốc với lô xe do Công ty Công nghiệp nhập khẩu tại Hải Phòng cho tới khi doanh nghiệp này nộp đủ số thuế truy thu tại Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Hã Tĩnh vào ngân sách nhà nước (cho phép doanh nghiệp được nộp thuế cho từng xe trong lô xe ô tô nhập khẩu và chỉ cấp tờ khai nguồn gốc cho xe nào đã nộp đủ thuế và một phần thuế truy thu tại Cục Hải quan Hà Tĩnh. Số thuế truy thu tại Cục Hải quan Hà Tĩnh phải nộp hết mới được cấp tờ khai nguồn gốc cuối cùng).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Tĩnh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Thương mại Công Nguyên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An