BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1649/TCT-DNNN
V/v: Thu cước và hạch toán doanh thu cước dịch vụ khách hàng doanh nghiệp viễn thông khác

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam
Các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông

Trả lời công văn số số 1321/KTTKTC ngày 16/3/2006 của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc thực hiện thu cước và hạch toán doanh thu cước dịch vụ khách hàng doanh nghiệp viễn thông khác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để nâng cao hiệu quả của việc thu cước đối với các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông, thực hiện tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông. Tổng cục Thuế đồng ý việc căn cứ theo hợp đồng thỏa thuận giữa VNPT với các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông khác, VNPT tổ chức in cước trên cùng hóa đơn của VNPT, đồng thời VNPT thực hiện thu cước, kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán doanh thu (bao gồm cả doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông khác theo tỷ lệ đã thỏa thuận tính trên doanh thu phát sinh, các doanh nghiệp viễn thông khác phải xuất hóa đơn GTGT để VNPT làm căn cứ hạch toán giảm doanh thu, giảm thuế GTGT đầu ra tương ứng với phần doanh thu đã trả cho các doanh nghiệp viễn thông khác.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc