TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 165/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hà Nội.

Trảlời công văn số 471/HQHN-GSQL ngày 4/3/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việcvướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E134509000050007 cấp 18/2/013, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổngcục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/Omẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn