TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 165-HC/3b
V/v: Hạn tuổi để tính trợ cấp đông con

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 1972

CÔNG VĂN

Gần đây, một số cơ quan ở trung ương và địa phương có hỏi Tổng Công đoàn Việt Nam về việc tính hạn tuổi để trợ cấp đông con đối với con công nhân, viên chức đi học phổ thông vào buổi tối. Căn cứ vào quy định chế độ trợ cấp đông con hiện hành và đề nghị của Bộ Giáo dục tại công văn số 51-KHTV ngày 11-01-1972, Tổng công đoàn Việt Nam hướng dẫn chung như sau:

1. Tất cả những con công nhân, viên chức đi học phổ thông ở các trường học ban ngày hay buổi tối, theo một chương trình hoàn chỉnh hay tinh giản, đều được tính trong tổng số con để trợ cấp đông con cho tới khi các cháu đủ 18 tuổi theo quy định hiện hành.

2. Những trường hợp thi hành không đúng quy định trên đây thì được truy lĩnh kể từ ngày đơn vị cắt trợ cấp.

Yêu cầu các Bộ, Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh, và các Liên hiệp công đoàn phổ biến quy định trên cho các xí nghiệp, cơ quan và công nhân, viên chức biết và chấp hành.

TL. BAN THƯ KÝ TỔNG CÔNG ĐOÀN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Đỗ Trọng Giang