BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Taiko Đại Hùng
(Địa chỉ: Số 01, đường Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số04/12- 2014/TKDH ngày 01/12/2014 của Công ty TNHH Hóa chất Taiko - Đại Hùng vềchính sách thuế nhà thầu liên quan đến bán hàng tại kho ngoại quan, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và khoản7 Điều 4 Chương I Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 thì kho ngoạiquan không phải là cửa khẩu.

Tại Khoản 3Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộpthuế như sau:

“3. Cơ sở thường trúcủa doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sởnày, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất,kinh doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm:

a) Chi nhánh, văn phòng điềuhành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểmkhai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

b) Địa điểm xây dựng, côngtrình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

c) Cơ sở cung cấp dịch vụ,bao gồm cả dịch tư vấn thông qua người làm công hay một tổ chức, cá nhân khác;

d) Đại lý cho doanh nghiệpnước ngoài;

đ) Đại diện tại Việt Namtrong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệpnước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanhnghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hoá hoặc cung ứngdịch vụ tại Việt Nam".

Tại tiết b)Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ hướngdẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về người nộp thuế như sau:

“b) Doanh nghiệp được thànhlập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nướcngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;".

Tại khoản 1Điều 1 Thông tư số 60/2012/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng :

"Tổ chức nước ngoàikinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tạiViệt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặckhông là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nướcngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phátsinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng thoả thuận hoặc cam kết giữa Nhà thầu nướcngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầuphụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”

Căn cứ các quy định trên,trường hợp tổ chức nước ngoài ký hợp đồng với Công ty TNHH Hóa chất Taiko ĐạiHùng để cung cấp hàng hóa, thời điểm ký hợp đồng trước ngày Thông tư 103/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành, có điểm giao hàng tại kho ngoại quan (KCNPhú Mỹ - Bà Rịa, Vũng Tàu) thì tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế TNDNtại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hóa chấtTaiko Đại Hùng biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ