UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 165/UBTDTT-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Các sở thể dục thể thao, sở văn hoá thông tin thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các vụ, đơn vị trực thuộc uỷ ban TDTT;
- Các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia
- Vụ giáo dục thể chất, bộ giáo dục và đào tạo;
- Phòng thể dục thể thao Bộ Quốc phòng;
- Phòng thể dục thể thao Bộ Công an.

Được phép của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Thể dục thể thao tổ chức Hội nghị triển khai công tác thể dục thể thao năm 2006.

1. Thời gian tổ chức: một ngày, từ 8h00 ngày 14 tháng 02 năm 2006 (thứ Ba). Ban tổ chức Hội nghị bắt đầu đón tiếp đại biểu từ ngày 13/02/2006.

2. Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

3. Nội dung Hội nghị:

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác thể dục thể thao năm 2005 và thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác thể dục thể thao năm 2006;

- Thông qua chương trình hành động của ngành thể dục thể thao về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao;

- Báo cáo về Đề án tham gia ASIAD 15 năm 2006 tại Quatar;

- Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V;

- Phổ biến Kế hoạch triển khai chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã phường, thị trấn đến 2010.

4. Khách mời dự hội nghị:

- Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà n­ước, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương; các chuyên viên chuyên quản thể dục thể thao của các Bộ và Văn phòng Chính phủ.

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục thể dục thể thao, Uỷ ban TDTT.

5. Thành phần triệu tập dự Hội nghị:

- Lãnh đạo Uỷ ban Thể dục thể thao; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị quản lý nhà nước (khối 36 Trần Phú); thủ trưởng và Bí thư chi bộ, đảng bộ của các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao; các trưởng bộ môn hoặc phụ trách bộ môn của Vụ Thể thao thành tích cao 1 và 2.

- Đại diện lãnh đạo các Liên đoàn Hiệp hội thể thao quốc gia (đ/c Chủ tịch hoặc Tổng thư ký Liên đoàn, hiệp hội);

- Các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá Thông tin - Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư­ơng (mỗi sở cử 02 người); riêng các thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh mỗi Sở cử 3 người tham dự Hội nghị.

- Đại diện lãnh đạo cơ quan thể dục thể thao các ngành Quân đội, Công an, Giáo dục và đào tạo (mỗi đơn vị 02 người);

6. Kinh phí:

- Uỷ ban thể dục thể thao chi các khoản tổ chức phí Hội nghị.

- Các đơn vị cử đại biểu đi dự đại hội chi tiền phương tiện di chuyển, ăn ở và các khoản chi phí khác (nếu có) cho đại biểu thuộc đơn vị về dự hội nghị.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham dự theo đúng thành phần triệu tập nêu trên để hội nghị đạt kết quả tốt. Uỷ banThể dục thể thao sẽ có giấy mời gửi tới từng đồng chí tham dự Hội nghị.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng, CN Uỷ ban TDTT và các đồng chí PCN,
- Thành viên BTC Hội nghị,
- Chánh VP, các PVP,
- Lưu VT-TH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Trọng Hỷ