BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1650/BNV-TL
V/v phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Trả lời công vănsố 26/TTr-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về chế độ phụcấp khu vực đối với xã É Tòng thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; sau khi có ýkiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5451/BTC-NSNN ngày 26/4/2011, Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội tại công văn số 1166/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/4/2011 vàỦy ban Dân tộc tại công văn số 237/UBDT-CSDT ngày 18/4/2011, Bộ Nội vụ có ýkiến như sau:

1. Phụ cấp khuvực đối với xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Hệ số 0,7.

2. Thời giantính hưởng phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/5/2011. Đối tượng áp dụng vàcách tính trả phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiệnchế độ phụ cấp khu vực.

Trên đây là ýkiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng