BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1651/BNV-CCVC
V/v chế độ thôi việc đối với CBCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: ViệnKhoa học Xã hội Việt Nam

Phúc đáp công văn số 573/KHXH-CV ngày 30 tháng 5năm 2007 của Viện Khoa học Xã Hội Việt Nam về việc cho cán bộ, viên chức thôiviệc khi đã đủ điều kiện về thời gian để nghỉ hưu, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Việc giải quyết chính sách thôi việc đối với cán bộ,công chức theo quy định tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối vớicán bộ, công chức không quy định độ tuổi, mà căn cứ vào nguyện vọng của cán bộ,công chức và chi phí hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị đượccơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định củapháp luật để quyết định.

Như vậy, nếu cơ quan, đơn vị không cân đối được chiphí hoạt động thường xuyên hàng năm thì cũng không thể quyết định thôi việc đốivới cán bộ, công chức khi họ có nguyện vọng.

Trường hợp cơ quan, đơn vị cân đối được chi phíhoạt động thường xuyên hàng năm để chi trả trợ cấp thôi việc thì cán bộ, côngchức thôi việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ xin trả lời để Viện Khoa học Xã hội ViệtNam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn