ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1651/UBND-VHKG
V/v Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành của Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Thực hiện ý kiến kết luận củađồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉđạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại Hội nghị triển khai công tác năm2010 (Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 02/3/2010 của Văn phòng Chính phủ - xin gửibản chụp kèm theo), Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Văn phòng Ban Chỉ đạoquốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long:

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liênquan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại Thông báo số53/TB-VPCP ngày 02/3/2010.

- Là đầu mối liên hệ, phối hợphoạt động với các bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh thành phố trong cảnước theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạoquốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; thường xuyên cập nhật, tổng hợp kết quả,định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, UBND Thànhphố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgTTCP;
- Thành viên BCĐQG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c CVP và các đ/c PVP;
- Các phòng CV, TH;
- Lưu: Văn thư, VHKG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo