TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1652/CT-TTHT
V/v Gia hạn thuế TNDN năm 2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư Nam Long
Địa chỉ: 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301438936

Trả lời văn thư số 31/NL-TCKT ngày 05/03/2013 củaCông ty về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2013, Cục thuế TPcó ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theoNghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giảipháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợxấu:

+ Tại Điều 1 quy định:

“1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanhnghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I và 03tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệpphát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau:

c) Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, chothuê, cho thuê mua) nhà ở.”

+ Tại Điều 2 có quy định:

" Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp đượcgia hạn

..."

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộpquý I, quý II và quý III năm 2013 của doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạnnộp thuế là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I, quý II và quý III năm2013.

- Căn cứ Khoản 5c Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lýthuế:

“Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạtđộng chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạmtính hàng quý. Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bấtđộng sản là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản.

...."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trìnhbày có ngành nghề kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở thì số thuếTNDN tạm tính quý I, II, III/2013 của hoạt động kinh doanh nhà ở bao gồm cả sốthuế TNDN tạm tính theo tỷ lệ 1% trên doanh thu theo tiến độ hợp đồng được giahạn theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ nga