BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1652/LĐTBXH-TL
V/v bổ sung phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Uỷ ban Dân tộc.
- Bộ Nội vụ;

Căn cứ quy định Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính- Uỷ ban Dân tộc Miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước có công văn số 652/UB-KVX ngày 7/5/2003 đề nghị Liên bộ bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các xã mới chia tách (công văn kèm theo).

Sau khi xem xét, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với 7 xã, thị trấn, cụ thể:

- Xã Minh Thắng, Bình Long hưởng mức phụ cấp khu vực 0,1;

- Xã Phú Nghĩa, huyện Bình Phước Long hưởng mức phụ cấp khu vực 0,3;

- Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng hưởng mức phụ cấp khu vực 0,3;

- Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,2;

- Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,1;

- Xã Thuận Phú, huyện Đồng phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,3;

-Thị trấn Tân phú, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,2;

Đề nghị quý Bộ tham gia ý kiến để Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có cơ sở trả lời để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng