Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 1652/TCHQ-GSQL
NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC KHAI BÁO TIỀN MẶT CỦA KHÁCH XUẤT CẢNH, NHẬPCẢNH BẰNG GIẤY THÔNG HÀNH
VÀ CHỨNG MINH THƯ BIÊN GIỚI

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố,

Căn cứ Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/03/2000 của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đốivới cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứngminh biên giới.

Căn cứ Quyết định 483/2000/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2000 của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan ban hành quy định về mẫu hướng dẫn sử dụng, in phát hành vàquản lý tờ khai nhập - xuất cảnh Việt Nam.

Tổng cục hướng dẫn thủ tục hải quan đối với trường hợp người xuất cảnh,nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới có mang theo tiền đồngViệt Nam, tiền của nước có chung đường biên giới, đô la Mỹ hoặc các ngoại tệkhác khi xuất cảnh, nhập cảnh như sau:

1. Cá nhân xuất, nhập cảnh cómang tiền mặt là đồng Việt Nam; tiền của nước có chung đường biên giới trên mứcquy định tại Điều 4 Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN thì phải khai báo hải quan trênTờ khai nhập - xuất cảnh Việt Nam (CHY-2000) tại Hải quan cửa khẩu.

Trường hợp cá nhân khi xuất cảnhmang số tiền vượt mức quy định tại Điều 4, Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN nhưngkhông vượt quá mức đã khai báo Hải quan khi nhập cảnh thì chỉ cần xuất trìnhcho Hải quan cửa khẩu tờ khai hải quan đã kê khai khi nhập cảnh.

2. Cá nhân nhập cảnh có mangđôla Mỹ và các loại ngoại tệ khác (gọi chung là ngoại tệ) theo quy định tạikhoản 2, Điều 3 Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN phải khai báo hải quan trên Tờkhai (CHY-2000) tại Hải quan cửa khẩu.

Trường hợp cá nhân khi xuất cảnhmang theo ngoại tệ (là số ngoại tệ đã mang vào khi nhập cảnh) phải khai báo hảiquan trên Tờ khai (CHY-2000) và xuất trình tờ khai có xác nhận của Hải quan khinhập cảnh; thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Quyếtđịnh số 92/2000/QĐ-NHNN .

3. Công văn này thay thế Côngvăn số 678/TCHQ-GSQL ngày 07/02/2002 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục trưởngCục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt, triển khai đến các đơn vị trựcthuộc để thực hiện.