BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1652 TM/TCCB
V/v bổ sung mặt hàng kinh doanh khoáng sản

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Căn cứ Luật khoáng sản và Thông tư số 08 BKH/DN ngày 11/6/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản DNNN;

Theo đề nghị của Công ty Vật tư tổng hợp Hà Tây thuộc Bộ Thương mại về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản: quặng sắt, măng gan, kẽm, vonphram tại văn bản số 200/2003/VT-THg ngày 1/4/2003;

Để có cơ sở thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Công nghiệp xem xét và chấp thuận cho Công ty được phép kinh doanh các loại quặng thuộc danh mục khoáng sản Nhà nước không cấm kinh doanh và xuất khẩu theo quy định hiện hành.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ