VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 1652/VPCP-QHQT

V/v: Chương trình tín dụng cho các dự án xử lý nước thải khu công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2192/BTC-QLN ngày 23 tháng 02 năm 2010) về Chương trình tín dụng cho các dự án xử lý nước thải khu công nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại báo cáo nêu trên. Giao Bộ Tài chính khẩn trương đàm phán với phía Đức để sớm sử dụng khoản vốn vay phát triển đã được cam kết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn