BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1653/BTC-CST
V/v miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đá dăm trộn nhựa đường từ nội địa xuất khẩu vào Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bà

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 5579/VPCP-KTTH ngày 15/8/2011 của Văn phòng Chínhphủ về việc miễn thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa từ nội địa vàokhu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng và đề nghị của Ban Quảnlý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại công văn số 260/BQL-KHĐT vềviệc tính thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đá dăm trộn nhựa đường đưa từ thịtrường trong nước vào Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài theo quy định tạiThông tư số 216/2009/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối vớiđá dăm trộn nhựa đường đưa từ thị trường trong nước (xuất khẩu) vào Khu Thươngmại - Công nghiệp Mộc Bài kể từ ngày 01/01/2010 (ngày Thông tư số216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất củaBiểu thuế xuất khẩu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuếcó hiệu lực thi hành) đến trước ngày Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xâydựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữavà bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuếquan có hiệu lực thi hành như sau:

1. Hàng hóa là đá dăm trộn nhựađường đưa từ thị trường trong nước vào Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài để xâydựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trongkhu được miễn thuế xuất khẩu.

2. Hàng hóa là đá dăm trộn nhựađường đưa từ thị trường trong nước vào Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài để sửdụng cho mục đích khác với quy định tại khoản 1 công văn này chịu thuế xuất khẩutheo qui định hiện hành.

3. Trường hợp doanh nghiệp đã nộpthuế xuất khẩu đối với đá dăm trộn nhựa đường đưa từ thị trường trong nước vàoKhu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài nêu tại khoản 1 công văn này thì cơ quanhải quan thực hiện bù trừ vào số tiền thuế nợ, số tiền thuế phải nộp lần tiếptheo hoặc hoàn thuế theo qui định, đồng thời gửi văn bản hoàn thuế cho cơ quanthuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp thực hiện tính khoảntiền hoàn thuế nêu tại điểm 3 vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuếtheo hướng dẫn tại công văn số 11138/BTC-TCT ngày 23/8/2010 của Bộ Tài chính vềviệc hạch toán khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu.

5. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế (baogồm cả việc đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu miễn thuế) và quyết toán việcsử dụng đá dăm trộn nhựa đường đưa từ thị trường trong nước vào Khu Thương mại-Công nghiệp Mộc Bài được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BTC nêu trên. Đối với hàng hoá đã đưa từ thị trường trong nước vào Khu Thương mạiCông nghiệp - Mộc Bài trước ngày Thông tư số 11/2012/TT-BTC có hiệu lực thihành thì không phải thực hiện quy định tại gạch đầu dòng thứ 3 điểm b khoản 2Điều 3 Thông tư số 11/2012/TT-BTC .

Bộ Tài chính hướng dẫn để Ban Quảnlý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết, hướng dẫncác đơn vị liên quan thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy