ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1653/SXD-QLKTXD
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (bổ sung).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở-ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhândân thành phố tại công văn số 1242/VP-ĐTMT ngày 28/02/2012 của Văn phòng Ủy bannhân dân thành phố về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xâydựng (bổ sung) do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày26/12/2011 của Bộ Xây dựng, đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (gọi tắt làQuyết định số 1091/QĐ-BXD ) Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

Định mức dự toán xây dựng côngtrình – phần xây dựng (bổ sung) theo công bố tại Quyết định số 1091/QĐ-BXD củaBộ Xây dựng là tài liệu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụngvào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tạiThông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫnviệc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nêutrên triển khai nội dung Quyết định số 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng đến các đơnvị trực thuộc để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư, nhàthầu và các tổ chức tư vấn lưu ý các trường hợp sau:

1/ Chủ đầu tư, nhà thầu và các tổchức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lụcsố 5 của Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng, tổ chức điềuchỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp,điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưacó trong hệ thống định mức đã được Bộ Xây dựng công bố hoặc vận dụng các địnhmức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho côngtrình.

2/ Chủ đầu tư có thể thuê tổ chứctư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện lập, điềuchỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng nói trên và tổ chức tư vấn chịu tráchnhiệm về tính hợp lý, chính xác của các định mức đã thực hiện.

3/ Chủ đầu tư quyết định việc ápdụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới đểlập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

4/ Trường hợp sử dụng các định mứcđược điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong cácgói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thìchủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Riêng côngtrình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thìBộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Hồ sơtrình phê duyệt các định mức đã được điều chỉnh hoặc xây dựng mới theo hướngdẫn tại Phụ lục số 8 của Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xâydựng.

Đối với các gói thầu sử dụng vốnODA đấu thầu quốc tế, trường hợp sử dụng, vận dụng định mức của nước ngoài chomột số công tác xây dựng đặc thù riêng biệt để lập đơn giá và dự toán xây dựngcông trình thì các định mức này phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thicông, điều kiện thi công của công trình và được chấp nhận trước của chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu, giảiquyết, nếu vượt thẩm quyền Sở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để hướng dẫn xửlý, giải quyết.

(Đề nghị các đơn vị tham khảoQuyết định số 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng tại trang Web của Bộ Xây dựng, theođịa chỉ: http: /www.moc.gov.vn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND TP (để b/c);
- Ban GĐ Sở;
- Tổ CNTT-VPS (để đăng tải trên Website của SXD);
- Lưu VP, P.QLKTXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Bền