BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: nhập khẩu bao bì đựng thực phẩm không nhằm mục đích thương mại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế.
Trong thời gian qua, có một số tổ chức, cá nhân thường xuyên nhập khẩu bao bì đựng thực phẩm, nước uống theo loại hình không nhằm mục đích thương mại (phi mậu dịch); trên bao bì đã in nhãn hiệu, nước sản xuất, hạn sử dụng; khi làm thủ tục nhập khẩu các loại bao bì nêu trên không có sản phẩm đi kèm. Thực tế, đã có doanh nghiệp nhập khẩu liên tục 33 lô hàng là vỏ hộp bằng giấy đựng thực phẩm chức năng nhưng không có thực phẩm chức năng đi kèm; doanh nghiệp có văn bản cam kết nhập khẩu vỏ hộp để quảng cáo, trưng bày và xuất trình “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp cho sản phẩm thực phẩm chức năng Pine Power Gold - Hàn Quốc sản xuất.
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ; Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế thì mặt hàng bao bì đựng thực phẩm không nhằm mục đích thương mại là mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện nên khi nhập khẩu không phải xuất trình “Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm” và không phải “kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm”.
Tránh việc người nhập khẩu lợi dụng chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu nêu trên để nhập khẩu bao bì đựng thực phẩm nhưng không có sản phẩm thực phẩm chức năng đi kèm; sau đó người nhập khẩu sẽ sử dụng thực phẩm chức năng có nguồn gốc không hợp pháp để đóng gói sản phẩm bằng chính bao bì đã nhập khẩu nêu trên và tiêu thụ tại Việt Nam để đánh lừa người tiêu dùng. Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Cục nội dung xử lý vấn đề trên như sau:
Đối với các loại bao bì đựng thực phẩm, nước uống đã in nhãn hiệu, xuất xứ, hạn sử dụng … (nói chung) và bao bì đựng thực phẩm chức năng (nói riêng) khi cá nhân, tổ chức nhập khẩu bao bì thì không phân biệt loại hình nhập khẩu là thương mại hay phi thương mại, tổ chức, cá nhân đều phải liên hệ với Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế để được cấp “Công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” và phải đăng ký “kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm” (không phân biệt bao bì có hay không có sản phẩm đi kèm).
Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Cục sớm có ý kiến về nội dung đề nghị nêu trên để Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện.
Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của Quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh