BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 16561/BTC-HCSN
V/V trả lời về định mức chi tiêu của HĐND

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Ban công tác đại biểu -Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trả lời công văn số 425/BCTĐB-CTĐB ngày 05/10/2012của Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có ý kiến về việcáp dụng Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban Thường vụ vềmột số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Quốc hội, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương được áp dụng định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động theo quyđịnh tại Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lựcthi hành (ngày 01 tháng 01 năm 2013).

Trong thời gian Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 nêutrên chưa có hiệu lực thi hành, đề nghị tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 31 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thôngtư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tácphí, chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập.

Bộ Tài chính xin trả lời để Ban Công tác đại biểuđược biết và tổ chức hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ NSNN, PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN. (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh