TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1657/TCHQ-GSQL
V/v: Áp dụng văn bản giải quyết và thủ tục cho xe ô tô tạm nhập

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
- Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp công văn số 337/AP-LH ngày 02/03/2006 của Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của cá nhân, cơ quan, tổ chức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập không nhằm mục đích thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm 9.2 Mục 6 Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, cụ thể:

1) Thủ tục cụ thể đối với PTVT.TN-TX, TX-TN người điều khiển phương tiên phải nộp và xuất trình các hồ sơ, chứng từ sau với Hải quan cửa khẩu:

1.1- Hồ sơ phải nộp:

- Tờ khai danh sách hành khách (nếu có): 01 bản chính;

- Tờ khai PTVT.TN-TX, TX-TN: 01 bản chính;

- Tờ khai hành lý của người điều khiển phương tiện, hành khách có hành lý phải khai báo (nếu có): 01 bản chính.

1.2- Hồ sơ phải xuất trình: bản chính Giấy phép xuất cảnh, nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định của Hiệp định vận tải đường bộ được ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới hoặc Hiệp định vận tải đường bộ giữa các nước trong khu vực.

2) Trường hợp PTVT không thuộc đối tượng điều chỉnh của các Hiệp định nêu trên, không có Giấy phép xuất cảnh, nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định của các Hiệp định thì phải xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều ước quốc tế về vận tải đường bộ giữa Việt Nam – Trung Quốc (Bộ Giao thông vận tải Việt Nam) hoặc văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Quý Liên hiệp liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn nơi có phương tiện tạm nhập để được xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu