BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1657/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc TTHQ đối với hàng nhập khẩu đưa vào kho CFS

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 271/HQBD-NV ngày 9/2/2009 của Cục Hảiquan Bình Dương v/v ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan hàng đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào khoCFS đã được hướng dẫn tại khoản 3c, điều 18, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày25/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủtục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; điểm IX, mục 2, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 25/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra, giám sát hải quan; Quyết định 927/TCHQ-QĐ ngày 25/5/2006 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết, thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh