BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1658/BGTVT-TC
V/v: Xử lý đề nghị bàn giao lại một số diện tích đất của UBND Thành phố Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 534/PMUMT-GPMBngày 25/02/2009 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc xử lý công văn số 5881/UBND-KT ngày 13/11/2008 của UBND Thành phố Cần Thơ đề nghị bàn giao mộtphần diện tích khu đất chuyên gia cầu Cần Thơ. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vậntải yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận có văn bản báo cáo Bộ trong đó giảitrình cụ thể về quá trình làm thủ tục giao đất, nguồn kinh phí đền bù giảiphóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư xây dựng khu nhà ở chuyên gia…(kèm cáctài liệu có liên quan) trước ngày 30/3/2009.

Yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Lưu VT, TC .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường