TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1658/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Luật thuế XNK

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 335/HQNA-NV ngày 30/03/2006 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về việc xem xét áp dụng thời hạn nộp thuế và áp dụng biện pháp cưỡng chế, đối với trường hợp các doanh nghiệp có nợ thuế quá hạn, thuộc đối tượng xóa nợ thuế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999 của Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan; Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/04/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã có công văn số 4028/BTC-TCHQ ngày 28/03/2006 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

2- Đối với trường hợp các doanh nghiệp nợ thuế truy thu sau tham vấn xe hai bánh gắn máy, ô tô,… năm 2005 và trường hợp các doanh nghiệp nợ thuế truy thu sau tham vấn nhưng đang khiếu nại về giá, thì việc xem xét áp dụng thời hạn nộp thuế và áp dụng biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo quy định tại Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Các văn bản hướng dẫn trái với quy định tại Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 1 , Nghị định số 149/2005/NĐ-CP và Thông tư số 113/2005/TT-BTC đều bãi bỏ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An