BỘ TÀI CHÍNH-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16588/CVLT-BTC-TANDTC
V/v hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan Tòa án nhân dân từ ngân sách địa phương

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật Ngânsách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết số49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm2020; định mức phân bổ chi thường xuyên cho cơ quan Tòa án nhân dân tối cao đãđược ưu tiên so với các cơ quan hành chính khác. Tuy nhiên, trong quá trìnhthực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan Tòa án nhân dân có thể kết hợpthực hiện một số nhiệm vụ phục vụ yêu cầu chính trị theo đề nghị của chínhquyền địa phương. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Tòa án nhândân thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; Bộ Tài chính và Tòaán nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương:

1. Căn cứ khả năng, xem xét bố tríkinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho hoạt động của cơ quan Tòaán nhân dân như: hỗ trợ kinh phí mua sắm, bổ sung trang thiết bị làm việc; hỗtrợ thêm kinh phí xét xử và xét xử lưu động; hỗ trợ kinh phí tập huấn hội thẩmnhân dân; kinh phí phòng chống tội phạm, ma túy mại dâm và hỗ trợ một số hoạtđộng khác của ngành.

Trên cơ sở nhu cầu cần thiết cácnội dung nêu trên, Tòa án nhân dân địa phương lập dự toán kinh phí gửi cơ quantài chính địa phương tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗtrợ theo khả năng ngân sách địa phương. Việc sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợphải đảm bảo theo đúng mục đích; cơ quan tài chính địa phương tổng hợp quyếttoán ngân sách địa phương theo và Tòa án nhân dân địa phương tổng hợp quyếttoán với Tòa án nhân dân cấp trên theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp trong điều hành, địaphương có tăng thu ngân sách địa phương thì Ủy ban nhân dân lập phương án sửdụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (bao gồm cả số dự kiến hỗ trợcác nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán cho cơ quan Tòa án nhân dân trênđịa bàn (nếu có) mà địa phương huy động để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hìnhkinh tế - xã hội của địa phương) và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhândân trước khi thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Riêng10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện,quận, phường do Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

3. Ủy ban nhân dân cấp dưới cótrách nhiệm tổng hợp số kinh phí đã thực hiện hỗ trợ thêm cho hoạt động của cơquan Tòa án nhân dân trên địa bàn gửi cơ quan tài chính cấp trên tổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân cùng cấp khi xác định 50% tăng thu ngân sách địa phương đểdành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Rất mong được sự quan tâm giúp đỡcủa Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Sở Tài chính; (Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương)
- KBNN; (Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương)
- Vụ HCSN;
- Lưu: VT, BTC, TANDTC.

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Trương Hòa Bình

BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
Vương Đình Huệ