BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----

Số: 1659/BXD-VLXD
V/v: góp ý kiến về khoanh vùng khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đăk Nông

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trìnhsố 1222/TTr-UBND ngày 01/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc góp ýkhoanh vùng khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đắk Nông. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Về cơ bản thống nhất nội dung khoanhvùng khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã khoanh định.

- Đưa ra ngoài khu vực khoanhđịnh đối với mỏ cao lanh Quảng Thành (2,24 triệu tấn), xã Quảng Thành, thị xãGia Nghĩa, hiện đang thuộc quy hoạch dự trữ khoáng sản làm vật liệu xây dựngđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày28/11/2008.

- Đưa ra ngoài khu vực khoanhđịnh đối với mỏ cao lanh Đắk’N Tao huyện Đắk Song và mỏ bazan bọt Thuận An (P:4 triệu tấn) xã Thuận An huyện Đắk Mil, trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ dự kiếnđưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác đối với các mỏ khoáng sản làm nguyên liệuxi măng và làm vật liệu xây dựng của cả nước đến năm 2020 để đảm bảo nhu cầutrên địa bàn.

- Ngoài ra nội dung báo cáo cầnthể hiện tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn về (vịtrí, tọa độ, diện tích khép góc, trữ lượng toàn mỏ dự kiến đưa vào khu vực mỏđưa vào khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về khoanh vùng khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh ĐắkNông.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam