BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1659/LĐTBXH-LĐVL
V/v phạm vi áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 335/LĐTBXH-CV đề ngày 13/5/2003 của Quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thực hiện các biện pháp cơ cấu lại theo hình thức chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu không thuộc phạm vi áp dụng nghị định nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng