BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1659/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại áp mã thiết bị treo

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 8601/HQHP-NV ngày 29/11/2007 của Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn phân loại áp mã thiết bị treo, Tổngcục có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện việc phân loại hàng hoá; áp dụng qui tắc giải thích tổng quát 1 củaCông ước HS thì mặt hàng "Tời điện điều chỉnh đèn sân khấu (cataloge kèmtheo), di chuyển trượt theo ray thép cố định phía trên, hình dạng của thiết bịnày bằng các nan nhôm hợp kim (P-AlMgSi UNI 3569), nối kết với nhau qua các mắtchốt, hình xếp, co dãn qua tời bằng ròng rọc đặt phía bên trong, có thể nânglên, hạ xuống một vật phía bên dưới trọng lượng nặng tối đa 18 kg, độ co dãntối đa 380 cm và 200 cm, chạy bằng động cơ điện" phân loại vào nhóm 8425,mã số 8425.31.00.00.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc