BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1659/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cụctin học và thống kê tài chính.

Trả lời phiếu hỏi đáp của Cục tin học và thống kêtài chính đề nghị giải đáp thư của độc giả về tiền thuê đất. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 142/2005/NĐ-CPngày 14/11/2005 của Chính phủ nêu trên quy định:

"1. Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổnđịnh 05 năm. Hết thời hạn ổn định, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp huyện điều chỉnh đơn giá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo. Đơngiá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo được điều chỉnh theo quy định tạiĐiều 4, Điều 6 Nghị định này".

- Tại khoản 2 Điều 9 quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất quy định:

"2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày01 tháng 01 năm 2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xácđịnh lại đơn giá thuê theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này vàđược áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006".

- Tại điểm 1 mục III Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"1- Khoản 2 được hướng dẫn như sau:

1.1- Các dự án đầu tư có quyết định thuê đất, đãbàn giao đất để sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 và trả tiền thuê đấthàng năm được tiếp tục thực hiện nguyên tắc điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất đãghi trong Giấy phép đầu tư, Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền cấp cho nhà đầu tư hoặc Hợp đồng thuê đất ký giữa cơ quan nhà nướccó thẩm quyền với bên thuê đất thực hiện như sau:

Đối với các dự án đầu tư mà tại một trong ba loạigiấy tờ sau đây: Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồngthuê đất được cấp (được ký kết) theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài, LuậtĐầu tư trong nước có quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và nguyên tắcđiều chỉnh đơn giá thuê theo các quy định về đơn giá cho thuê đất, thuê mặtnước của Bộ Tài chính (Quyết định số 210A-TC/VP ngày 01/4/1990, Quyết định số 1417/TC /TCĐN31/12/1994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24/02/1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000, Quyết định số 1357/TC /QĐ-TCT ngày 30/12/1995)thì được:

- Tiếp tục thực hiện đơn giá thuê đất, thuê mặtnước quy định tại Giấy phép đầu tư; Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuêđất nếu chưa đủ thời hạn ổn định 05 năm.

- Hết thời hạn ổn định 05 năm thì thực hiện điềuchỉnh đơn giá thuê theo nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đã ghi trong Giấyphép đầu tư; Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất".

- Tại khoản 1 và điểm b, khoản 2 Điều 3 Nghị địnhsố 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước quy định:

"1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày01 tháng 3 năm 2011.

2. Xử lý một số vấn đề tồn tại khi Nghị định này cóhiệu lực thi hành:

…b) Đối với trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất vàđã xác định đơn giá thuê đất đang thực hiện trong thời gian ổn định tiền thuêđất (05 năm) thì khi hết thời gian ổn định đó mới điều chỉnh đơn giá thuê đấttheo quy định tại Nghị định này".

Căn cứ các quy định trên thì:

Trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đấttrước năm 2005 mà nộp tiền thuê đất hàng năm, kể từ ngày 01/01/2006 phải xácđịnh lại đơn giá thuê đất. Kể từ ngày 01/01/2011 phải xác định lại đơn giá thuêđất cho kỳ ổn định tiếp theo thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số142/2005/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 1 mục III Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày30/11/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đề nghị bạn đọc liên hệ với Cục Thuế địa phương đểđược hướng dẫn cụ thể phù hợp với thực tế vướng mắc của bạn đọc.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Tin học và thống kêtài chính được biết và trả lời độc giả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ