BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 166/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐồngTháp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1836/SKH-ĐT-TĐ ngày23/10/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp xin ý kiến về việc thựchiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định12/2009/NĐ-CP Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành, trước khi phê duyệt Báo cáo kinhtế - kỹ thuật (hay dự án) người quyết định đầu tư phải tổ chức thẩm định Báocáo kinh tế - kỹ thuật. Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật bao gồm phần thuyếtminh và thiết kế bản vẽ thi công. Như vậy, khi thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹthuật phải thẩm định cả thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, mặc dù thiết kế bảnvẽ thi công đã được chủ đầu tư thẩm định. Cơ quan, đơn vị được người quyết địnhđầu tư giao nhiệm vụ là đầu mối phải tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹthuật để trình người quyết định đầu tư phê duyệt theo quy định.

Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được người quyết định đầu tưphê duyệt có nghĩa là thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, chủ đầu tưkhông cần phải thẩm định phê duyệt lại thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

2. Theo quy định tại khoản 18 Điều 3 của Luật Xây dựng, Báocáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình là dự án đầu tư xây dựng công trìnhrút gọn trong đó chỉ đặt ra các yêu cầu cơ bản theo quy định. Do đó, nếu dự ánđầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo – kinh tế kỹ thuật) thuộc thẩm quyềnquyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp tỉnh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầumối tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Tuy nhiên, tuỳ thuộc quy mô,tính chất của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ( thậm chí cả dự án đầu tư xây dựngcông trình) do mình quyết định đầu tư, chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền giao chocác Sở chuyên ngành tổ chức thẩm định.

3. Để đơn giản thủ tục hành chính, theo quy định của Nghịđịnh 12/2009/NĐ-CP và Thông tư số 03/2009/TT-BXD khi thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật không bắt buộc phải lấy ý kiến các cơ quan liên quan mà việc này docơ quan cấp giấy phép xây dựng thực hiện khi cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên,nếu thấy cần thiết thì người quyết định đầu tư vẫn có thể gửi văn bản lấy ýkiến của các cơ quan có liên quan đến công trình xây dựng khi thẩm định Báo cáokinh tế - kỹ thuật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện